L.T.P.E.S.

  • 3 photos du campus scolaire L.T.P.E.S. / Lycée Ermesinde
  • Photo façade avant du LTPES

Wëllkomm am Lycée technique pour professions éducatives et sociales

LU:

Wëllkomm op der Homepage vum L.T.P.E.S.,

Op dësem Site fannt Dir Informatiounen zu der Schoul, zu den ugebuedenen Étuden, wéi och zu der Communauté scolaire vum L.T.P.E.S.

Des Weideren, fannt Dir, falls Dir am Numm vun enger Institutioun op eisen Site zeréckgräift, alleguerten déi nëtzlech Informatiounen a punkto Stagen ënnert dem Onglet „Institutions partenaires“.

Sollt Dir nach zousätzlech Froen zu engem vun den uewegenannten Themen hunn, géife mir eis freeën wann Dir eis direkt per Telefon kontaktéiert oder eis e Message iwwert eisen Onglet „Demande de contact“ hannerloosst.

Mat frëndleche Gréiss

D‘Direktioun vum L.T.P.E.S

FR:

Bienvenu(e) au L.T.P.E.S.,

Sur ce site, vous trouverez des informations par rapport au lycée et des explications quant aux études proposées. En outre, vous aurez un bref aperçu de la communauté scolaire du LTPES.

L’onglet “Institutions partenaires” reprend toutes les informations utiles pour les institutions étant ou souhaitant entrer en collaboration avec notre école.

Au cas où vous auriez de plus amples questions par rapport à un des sujets évoqués ci-dessus, nous vous prions de bien vouloir nous contacter soit par téléphone, soit par le biais de l’onglet “Formulaire de contact”.

Avec nos meilleures salutations

La direction du L.T.P.E.S.

DE:

Willkommen auf der Homepage des L.T.P.E.S.,

Auf dieser Seite finden Sie alle Informationen bezüglich unserer Schule, sowie Erklärungen zu unserem Schulangebot. Des Weiteren, erhalten Sie ebenfalls einen kurzen Überblick zur Schulgemeinschaft des L.T.P.E.S.

Im Tab “Institutions partenaires” finden sowohl Institutionen, die bereits eine Partnerschaft mit unserer Schule haben, wie auch die Institutionen, die eine Zusammenarbeit mit unserer Schule eingehen möchten, sämtliche nützliche Informationen.

Falls Sie noch zusätzliche Fragen zu einem der obengenannten Themen haben, bitten wir Sie sich per Telefon oder mit Hilfe des Tab “Formulaire de contact” mit uns in Kontakt zu setzen

Mit freundlichen Grüßen

Die Direktion des L.T.P.E.S.

LTPES CHARTA-LOGO


Erasmus+Logo-FTSchool