Aner hëllefräich Adressen

  • CePAS (Centre psycho-social et d’accompagnement scolaires)

https://cepas.public.lu/fr/consultations-psycho-sociales.html

Tel.: 247-75910

  • Covid-19 Helpline fir psychologisch Berodung a Familljenhëllef

https://cepas.public.lu/fr/actualites/2021/sante-mentale.html

Tel.: 8002-9393

  • SOS Détresse

www.454545.lu

Tel: 45 45 45 Sonndes bis Donneschdes 11h-23h, Freides+Samsdes 11h-3h an der Nuecht

  • Kanner Jugend Telefon

www.kjt.lu
Tel.: 116111

  • Helpline Häuslech Gewalt/Violence domestique

https://violence.lu

Tel.: 20 60 10 60 (7/7 12:00-20:00)

  • Helpline fir schoulesch Hëllef an Usproch ze huelen

https://schouldoheem.lu/lu/news/general/2020-09/schoulesch-psychologesch-helpline

Tel.: 8002 9090

  • Urgences

112 (Ambulances, Hôpitaux, Médecins, Pharmacies)

113 (Police Grand-Ducale)

https://sante.public.lu/fr/urgences-gardes/index.html