Actualités


MENTAL HEALTH FIRST AID INSTRUKTER-DIPLOMWaars du am IEES/LTPES an der Schoul? Bass du dorunner interesséiert fir reegelméisseg Iwwert d’Neiegkeeten am LTPES informéiert ze ginn? Bass du bereet fir un deem engen oder aneren Event an deem Kader deelzehuelen? Da mell dech bei eis iwwert de Formulaire an deem folgende Link oder iwwert de QR-Code!

https://forms.office.com/r/gMZcrtY0kG